Một chuyến du lịch đến Tây An, đáng hay không?

Một chuyến du lịch đến Tây An, đáng hay không?

Một chuyến du lịch đến Tây An, đáng hay không?